X

INWENTARYZACJE ZIELENI

Po wykonaniu prac terenowych przygotowujemy dokumentację, która składa się z części opisowej i rysunkowej. Część opisowa zawiera ogólne informacje o terenie i zieleni istniejącej, a także szczegółowe zestawienie tabelaryczne, które obejmuje:
• nazwę rodzajową i gatunkową drzew i krzewów,
• obwód pnia, średnica korony i wysokość drzew,
• powierzchnię i wysokość krzewów,
• opis drzew i krzewów, waloryzację,
• określenie stanu zdrowotnego drzew i krzewów.
Część rysunkowa przedstawia lokalizację drzew i krzewów, a także oznaczenie numeryczne odpowiadające zestawieniu tabelarycznemu. Część rysunkową wykonujemy na mapach dostarczonych przez zamawiającego, bądź sporządzonych przez współpracujących z nami geodetów.

PROJEKTY GOSPODARKI ZIELENIĄ

Na podstawie wcześniej wykonanej inwentaryzacji, a także otrzymanego od zamawiającego projektu zagospodarowania terenu, przygotowujemy projekt gospodarki zielenią. Projekt ten zawiera szczegółowe wskazania dla każdego drzewa / krzewu odnośnie wycinki, przesadzenia, zachowania, ewentualnie pielęgnacji. Opracowujemy także zalecenia dotyczące ochrony i zabezpieczenia drzew oraz krzewów na czas budowy.

PROJEKTY NASADZEŃ REKOMPENSACYJNYCH

Opracowujemy projekt nasadzeń rekompensacyjnych (tzw. zastępczych), który zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwala uzyskać zwolnienie z opłat za usuwanie drzew i krzewów w zamian za wykonanie nowych nasadzeń.

Projekt zawiera szczegółowe zestawienie tabelaryczne proponowanych nasadzeń (gatunek, wielkość, ilość), a także rysunek z lokalizacją.

DECYZJE W SPRAWIE WYCINEK

W imieniu inwestora wypełniamy i składamy wniosek o uzyskanie decyzji o wycince. Następnie uczestniczymy w pracy komisji terenowej z udziałem przedstawicieli urzędu, uzgadniamy kwestie ewentualnych zwolnień z opłat, nasadzeń rekompensacyjnych, odbieramy i przekazujemy decyzje.

OPŁATY ZA WYCINKI

Na podstawie inwentaryzacji zieleni i obowiązujących przepisów obliczamy wysokości opłat za usuwanie drzew i krzewów. Podejmujemy się również oszacowania wysokości opłat - bez wykonywania szczegółowej inwentaryzacji - np. na potrzeby wyliczenia kosztów inwestycji, opłacalności zakupu działki, planowania zagospodarowania terenu.
inwentaryzacje zieleni

O firmie

Inwentaryzacje zieleni wykonujemy od 2001 roku.
Jako firma Grupa Krajobrazowa działamy od 2007 roku.

Od tego czasu wykonaliśmy dziesiątki inwentaryzacji zieleni, a także projektów gospodarki istniejącym drzewostanem oraz projektów nasadzeń rekompensacyjnych. Prawie w każdym przypadku prowadziliśmy jednocześnie wszystkie sprawy urzędowe.

Uczestniczymy zarówno w wieloletnich procesach inwestycyjnych jak i w niewielkich zleceniach na potrzeby wycinek pojedynczych drzew.

Możemy zagwarantować Państwu najwyższą jakość usług świadczonych po bardzo konkurencyjnych cenach.

Zapraszamy również do obejrzenia strony internetowej przedstawiającej nasze projekty zieleni: www.grupakrajobrazowa.com.pl

Z poważaniem,
mgr inż. Monika Łucarz
architekt krajobrazu

projekty gospodarki
projekty nasadzeń
decyzje
opłaty za wycinki
© Copyright Inwentaryzacje zieleni